ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...


Ахматова Райкуль 1950

Ахматова Райкуль Шаймухаметовна - художник-прикладник. Родилась 14 мая в 1950г в городе Фрунзе. Окончила Кыргызский государственный университет в 1972г и Фрунзенское художественное училище в 1979г. Работает в традиционной для кыргызского народного искусства технике ала-кийиз, творчески переосмысливает художественное наследие, проявляя тонкий вкус и воображение, создавая войлочные панно глубокого образного звучания. Художник часто вводит в свои композиции нетрадиционные материалы (холстина, кубинская пенька).

кийиз #1: “Лабиринты жизни” - 1
размер: 300х180
техника: шерсть, вваливание
стоимость: $6000

кийиз #2: “Лабиринты жизни” - 2
размер: 300х180
техника: шерсть, вваливание
стоимость: $6000Ахматова Райкуль 1950

Ахматова Райкуль Шаймухаметовна - прикладдык сүрөтчү. 1950-жылы 14-майда Фрунзе шаарында туулган. 1972-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин, 1979-жылы Фрунзе сүрөт техникумун бүтүргөн. Ал кыргыздын элдик көркөм өнөрүнө салттуу болгон ала кийиз техникасында иштеп, көркөм мурасты чыгармачылык менен кайра карап чыгып, назик табитти жана фантазияны көрсөтүп, терең образдуу үндүү кийиз паннолорду жаратат. Сүрөтчү өзүнүн чыгармаларына көбүнчө салттуу эмес материалдарды (канвас, кубалык кара куурай) киргизет.

кийиз #1: “Жашоонун лабиринттери” - 1
размер: 300х180
техника: жүн, кийиз
стоимость: $6000

кийиз #2: “Жашоонун лабиринттери” - 2
Өлчөмү: 300х180
техника:жүн, кийиз
баасы: $6000Raikul Ahmatova 1950

Raikul Ahmatova - applied artist. She was born on May 14, 1950 in the city of Frunze. She graduated from the Kyrgyz State University in 1972 and the Frunze Art College in 1979. She works in the traditional ala-kiyiz technique for Kyrgyz folk art, creatively rethinking the artistic heritage, showing subtle taste and imagination, and creating felt panels of deep figurative sound. The artist often introduces non-traditional materials (canvas, Cuban hemp) into her compositions.

Keys #1: “Labyrinths of Life” - 1
size: 300x180
technique: wool, felting
cost: $6000

Keys #2: “Labyrinths of Life” - 2
size: 300x180
technique: wool, felting
cost: $6000