ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Жылдыз Бекова 1990

«Жылдыз Бекова, традиционный и дигитал художник. Родилась в семье художников. Создает разнообразные произведения изобразительного искусства для выставок, включая картины маслом, графические работы линером, акварелью и смешанной техникой. Работает над новой серией картин о номадах, детях гор и степей. Пытаясь воспроизвести культурный код и сформировать из него визуальную идентичность, соединяя жанры и направления. Участник различных государственных, республиканских и международных выставок с 2011 года.»

картина: “Расплата”, 2021
размер: 90х120
техника: холст, масло
стоимость: $6000Жылдыз Бекова 1990

«Жылдыз Бекова, салттуу жана санарип сүрөтчүсү. Сүрөтчүнүн үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Көргөзмөлөр үчүн көркөм сүрөт искусствосунун түрдүү түрлөрүн жаратат, анын ичинде майлуу живопись, сызык чийме, акварель жана аралаш материалдар. Көчмөндөр, тоо-талаа балдары жөнүндөгү сүрөттөрдүн жаңы сериясынын үстүндө иштейт. Жанрлар менен тенденцияларды бириктирип, маданий кодду кайра чыгарууга жана андан визуалдык идентификацияны түзүүгө аракет кылуу. 2011-жылдан бери ар кандай мамлекеттик, республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу.

картина: “Төлө”, 2021
өлчөмү: 90х120
техника: холст, май
Баасы: $6000


Jyldyz Bekova 1990

Jyldyz Bekova - traditional and digital artist. Born into a family of artists. Creates a variety of fine art for exhibitions, including oil paintings, line drawings, watercolors and mixed media. Works on a new series of paintings about nomads, children of mountains and steppes. Trying to reproduce the cultural code and form a visual identity from it, connecting genres and trends. Participant of various state, republican and international exhibitions since 2011.

painting: “Payback”, 2021
size: 90x120
technique: canvas, oil
cost: $6000