ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Шайлоо Джекшенбаев 1947

Шайлоо Джекшенбаев - легендарный архитектор и фотограф. За его плечами проект Национального музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева. Он проработал режиссером анимационного кино и снял ряд успешных киноработ.
Обойдя все профессии, сделав жизненный круг и обогатившийся опытом, Шайлоо Джекшенбаев вернулся к фотографии. Джекшенбаев добился феноменального успеха в фотоискусстве. Его фотографии отличаются своей уникальностью и мироощущением.

фотография: "В ожидании" из серии Площадь Революции, 2017
размер: 96x96
стоимость: 500$Шайлоо Джекшенбаев 1947

Шайлоо Джекшенбаев - легендарлуу архитектор жана фотограф. Анын артында Улуттук көркөм сүрөт музейинин долбоору турат. Г.Айтиева. Ал анимациялык кинорежиссёр болуп иштеп, бир катар ийгиликтүү тасмаларды тарткан.
Бардык кесипти аттап өтүп, турмуштун чөйрөсүн түзүп, тажрыйба менен байыган Шайлоо Жекшенбаев кайрадан фотографияга кайтты. Джекшенбаев фотографияда укмуштуудай ийгиликтерге жетишти. Анын сүрөттөрү өзгөчөлүгү жана мамилеси менен айырмаланат.

Сүрөттөр: "Күтүүдө" Революция аянтынын сериясынан, 2017
өлчөмү: 96x96
баасы: 500$


Shailoo Dzhekshenbaev

Shailoo Dzhekshenbaev is a legendary architect and photographer. Worked as an animated pictures film director and directed a number of successful films.
After having bypassed all professions and enriched with a variety of experience, Shailoo Dzhekshenbaev returned to photography. Dzhekshenbaev has achieved phenomenal success in photography worldwide. His photographs are distinguished by their uniqueness and attitude.

photo: "Waiting" from the Revolution Square series, 2017
size: 96x96
cost: 500$