ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...
Анастасия Айгузина

Анастасия Айгузина - художница и дизайнер, родилась в Казахстане. Окончила Британскую Высшую школу дизайна. Ее работы несут в себе сильный посыл и затрагивают важные социальные темы.


картина: Постсоветский флаг , 2018-2022
размер:
техника : печать на ткани, акрил
стоимость : 1500$


Балжан Балташева

Анастасия Айгузина сүрөтчү жана дизайнер, Казакстанда туулган. Британиянын жогорку дизайн мектебин аяктаган. Анын чыгармалары күчтүү билдирүүлөрдү жана маанилүү социалдык темаларды камтыйт.

сүрөт: Постсоветтик желек, 2018-2022
өлчөм:
техника: кездеме, акрил басып чыгаруу
баасы: 1500$


Anastasia Aiguzina

Anastasia Aiguzina is an artist and designer, born in Kazakhstan. Graduated from the British Higher School of Design. Her works carry a strong message and touch on important social topics.


picture: Post - Soviet flag , 2018-2022
the size:
technique: printing on fabric, acrylic
cost : 1500$