ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Алпамыс Батыров
Алпамыс Батыров – молодой казахстанский художник, чья яркая и незабываемая техника не вызывает сомнений в его таланте. Будучи представителем современного искусства, Алпамыс родился в 1988 году, окончил American Intercontinental university в Лондоне по специальности графический дизайнер и продолжает профессионально развиваться каждый день.

картина : Сеть 2017
размер:
техника : холст , акрил
стоимость : 1000$

Алпамыс Батыров - казактын жаш сүрөтчүсү, анын жаркын жана унутулгус техникасы өзүнүн талантына эч кандай шек калтырбайт. Заманбап искусствонун өкүлү болгон Алпамыс 1988-жылы туулган, Лондондогу Америка Интерконтиненталдык университетин графикалык дизайн адистиги боюнча бүтүргөн жана күн сайын профессионалдуу өнүгүүнү улантууда.

сүрөт : Тармак 2017
өлчөм:
техника: холст, акрил
баасы: 1000$


Alpamys Batyrov is a young Kazakh artist whose bright and unforgettable technique leaves no doubt about his talent. Being a representative of contemporary art, Alpamys was born in 1988, graduated from the American Intercontinental University in London with a degree in graphic design and continues to develop professionally every day.

picture : Network 2017
size:
technique : canvas , acrylic
cost : 1000$