ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...
Балжан Балташева 
Родилась в городе Алматы в 1992 году.
Живет и работает в г. Алматы, Казахстан

Нитяная графика, изонить, стринг-арт - это все названия необычного вида искусства, которым занимается алматинка Балжан Балташева. Она создаёт картины нитками. Примечательно, что каждая работа – это кусочек истории, культуры, традиции, быта казахского народа. Художнице своим мастерством удалось завоевать любовь иностранцев, которые не упускают возможности увести к себе домой частичку Казахстана. Балжан признаётся, что картины в технике ниткографики в стране пока ещё не встречала, а в будущем планирует организовывать мастер-классы для всех желающих.

картина : Каинды , 2021
размер:
техника : ниткография
стоимость : 1500$

картина : Алатау , 2021
размер :
техника : ниткография
стоимость : 1500$

Балжан Балташева
Ал 1992-жылы Алматыда төрөлгөн.
Казакстандын Алматы шаарында жашайт жана иштейт

Жип графикасы, жип жип салуу, стрип-арт – булар алматылык Балжан Балташева алектенген искусствонун адаттан тыш түрүнүн аталыштары. Ал жиптер менен сүрөттөрдү түзөт. Айта кетчү нерсе, ар бир чыгарма казак элинин тарыхынын, маданиятынын, салтынын, турмушунун бир бөлүгү. Сүрөтчү өзүнүн чеберчилиги менен Казакстандын бир үзүмүн мекенине алып кетүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбаган чет элдиктердин сүймөнчүлүгүнө ээ боло алды. Балжан өлкөдө ниткографиянын техникасында тартылган сүрөттөрдү көрө электигин, келечекте бардыгына мастер-класстарды уюштурууну пландап жатканын жашырбайт.

сүрөт : Кайыңды, 2021-жыл
өлчөм:
техника: ниткография
баасы: 1500$

сүрөт : Алатау, 2021
өлчөм :
техника: ниткография
баасы: 1500$

Balzhan Baltasheva 
She was born in Almaty in 1992.
Lives and works in Almaty, Kazakhstan

Thread graphics, threading, string art - these are all the names of an unusual kind of art, which Balzhan Baltasheva from Almaty is engaged in. She creates pictures with threads. It is noteworthy that each work is a piece of history, culture, tradition, life of the Kazakh people. With her skill, the artist managed to win the love of foreigners who do not miss the opportunity to take a piece of Kazakhstan home. Balzhan admits that she has not yet seen paintings in the technique of nitcographics in the country, and in the future she plans to organize master classes for everyone.


picture : Kaindy , 2021
the size:
technique : nitkography
cost : 1500$

picture : Alatau , 2021
the size :
technique : nitkography
cost : 1500$