ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
Асаналы Бейшенов, 1941

Бейшенов Асаналы - живописец, народный художник КР. Родился 24 апреля 1941 года в колхозе им. Кирова Аламединского района. В 1961 году окончил педагогическое отделение Фрунзенского художественного училища, в 1969 году - факультет живописи Московского художественного института им. В.И.Сурикова. Является одним из художников, участвовавших в 1976 году в организации Ошского областного отделения Союза художников КР. В жанровых произведениях акцентирована общая для кыргызского искусства тема взаимосвязи человека и природы, а также тема труда. Бейшенов работает и в жанре портрета. Для его портретных работ характерна острота натурных наблюдений и красивое живописное решение.

Картина: “Табунщики”, 1973г
размер: 88 x 116
техника: холст, масло
стоимость: $6000Asanaly Beishenov 1941

Asanaly Beishenov - painter, People's Artist of the Kyrgyz Republic. Born April 24, 1941 on a collective farm in Kirov, Alamedin district. In 1961, he graduated from the pedagogical department of the Frunze Art College, in 1969 - the Faculty of Painting of the Moscow Art Institute. V.I. Surikov. Participant of the Osh regional branch of the Union of Artists of the Kyrgyz Republic in 1976. His genre embodies the theme of the relationship between man and nature, common Kyrgyz art, as well as the theme of labor. Beishenov also works in the portrait genre; his portrait works are characterized by the sharpness of natural observations and a beautiful pictorial solution.

Painting: “Herders”, 1973
size: 88 x 116
technique: canvas, oil
cost: $6000


Асаналы Бейшенов 1941

Бейшенов Асаналы - сүрөтчү, Кыргыз Республикасынын эл артисти. 1941-жылы 24-апрелде колхоздо туулган. Киров, Аламудун району. 1961-жылы Фрунзе сүрөт техникумунун педагогикалык бөлүмүн, 1969-жылы Москва сүрөт институтунун живопись факультетин бүтүргөн. В.И.Суриков. Ал 1976-жылы Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун Ош облустук бөлүмүн уюштурууга катышкан сүрөтчүлөрдүн бири. Жанрдык чыгармаларда кыргыз искусствосу үчүн жалпы тема – адам менен жаратылыштын мамилеси, ошондой эле эмгек темасы. Бейшенов портрет жанрында да иштейт. Анын портреттик чыгармалары табигый байкоолордун курчтугу жана кооз сүрөт чечими менен айырмаланат.


диптих #1: “Малчылар”, 1973г
өлчөмү: 88 х 116
техника: холст, май
баасы: $6000