ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...


Бубиканова Бакыт

Родилась в 1985 году в Актобе. Живет и работает в Алматы.
Бахыт Бубиканова работает в различных техниках — живопись, коллаж, инсталляция, перформанс, фотография и видео-арт. На сегодняшний день является одной из ярчайших фигур среди представителей молодого поколения казахстанских художников. Окончив скульптурный факультет Казахской национальной академии им. Жургенова, Бубиканова продолжила свое обучение у ныне покойного лидера арт-группы «Кызыл трактор» Молдакула Нарымбетова. В своих работах художница прежде всего отражает парадоксальные элементы бытовой жизни местного населения. Бубиканова искусно переплетает национальные и глобальные смыслы, создавая художественный срез реальности центральноазиатского региона.полиптих "Канат ", 2013
размер: 120 х 150 (каждая)
техника: холст, акрил


Бубиканова Бакыт

Ал 1985-жылы Актөбө шаарында төрөлгөн. Алматыда жашайт жана иштейт.
Бахыт Бубиканова ар кандай медиада – живопись, коллаж, инсталляция, спектакль, фото жана видеоарт тармактарында иштейт. Бул кунге дей!н ол Казакстан суретш!лер!н!н жас буын ек!лдер! Казак улуттук академиясынын скульптура факультетин аяктагандан кийин. Жургенова, Бубиканова окуусун «Кызыл трактор» керкем чыгармачылык коллективинин маркум жетекчиси Молдакул Нарымбетовдон улантышты. Өзүнүн чыгармаларында сүрөтчү биринчи кезекте жергиликтүү калктын күнүмдүк турмушундагы парадоксалдуу элементтерди чагылдырат. Бубиканова улуттук жана глобалдык маанилерди чеберчилик менен айкалыштырат, Борбордук Азия чөлкөмүнүн чындыгынын көркөм кесинди жаратат.полиптих "Аркан", 2013
өлчөмү: 120 x 150 (ар бири)
техника: холст, акрилBubikanova Bakyt

She was born in 1985 in Aktobe. Lives and works in Almaty.
Bakhyt Bubikanova works in various media - painting, collage, installation, performance, photography and video art. To date, he is one of the brightest figures among the representatives of the younger generation of Kazakhstani artists. After graduating from the sculptural faculty of the Kazakh National Academy. Zhurgenova, Bubikanova continued her studies with the late leader of the Kyzyl Tractor art group, Moldakul Narymbetov. In her works, the artist primarily reflects the paradoxical elements of everyday life of the local population. Bubikanova skillfully intertwines national and global meanings, creating an artistic cut of the reality of the Central Asian region.polyptych "Rope", 2013
size: 120 x 150 (each)
technique: canvas, acrylic