ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд

Алексей Каменский 1938

Алексей Николаевич Каменский - монументалист, живописец, народный художник КР, профессор, действительный член Академии художеств КР. Родился 29 июля 1938г в Москве. В 1956г окончил Московскую среднюю художественную школу и в 1962г отделение монументально-декоративной живописи Московского высшего художественного-промышленного училища (б. Строгановское). В Кыргызстане с 1962 года.

картина #1: “Бутылки и пивные кружки”, 2022
размер: 65 х 60
техника: холст, масло
стоимость: $2500
Алексей Каменский 1938

Алексей Николаевич Каменский - монументалист, сүрөтчү, элдик КР сүрөтчүсү, профессор, Кыргыз Республикасынын Сүрөт академиясынын анык мүчөсү. 1938-жылы 29-июлда Москвада туулган. 1956-жылы Москвадагы орто сүрөт окуу жайын жана 1962-жылы Москва жогорку көркөм өнөр окуу жайынын (мурдагы Строгановское) монументалдык-декоративдик живопись бөлүмүн бүтүргөн. Кыргызстанда 1962-жылдан бери.

картина #1: “Бөтөлкөлөр жана пиво кружкалары”, 2022
өлчөмү:65 х 60
техника: холст, май
баасы: $2500
Alexey Kamensky 1938

Aleksey Kamensky - muralist, painter, People's Artist of the Kyrgyz Republic, professor, full member of the Academy of Arts of the Kyrgyz Republic. Born July 29, 1938 in Moscow. In 1956, he graduated from the Moscow secondary art school, and in 1962, the department of monumental and decorative painting of the Moscow Higher Art and Industrial School (formerly known as Stroganovskoye). Living in Kyrgyzstan since 1962.

picture #1: “Bottles and beer mugs”, 2022
size: 65 х 60
technique: canvas, oil
cost: $2500