ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...

Петр Куринских 1949

Куринских Петр Михайлович - член Союза Художников, живописец, график, поэт, лауреат имени Галара Айтиева, серебряный орден "Служения искусству", заслуженный деятель культуры.

картина: “Связь”, 2020
размер: 80 х 80
техника: холст, масло
стоимость: 1500$

картина: “Детство”, 2014
размер: 55 х 80
техника: холст, масло
стоимость: 1500$Петр Куринских 1949

Куринских Петр Михайлович - Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, живописчи, график, акын, Галара Айтиева атындагы “Искусствого сиңирген эмгеги үчүн” күмүш медалынын лауреаты, маданиятка эмгек сиңирген ишмер.

картина: “Байланы”, 2020
өлчөмү: 80 х 80
техника: холст, май
баасы: 1500$

картина: “Балалык”, 2020
өлчөмү: 55 х 80
техника: холст, май
баасы: 1500$Kurinskih Petr 1949

Kurinskih Petr Mihailovich - member of the Union of Artists, painter, graphic artist, poet, laureate of the silver medal "For Services to Art" named after Galara Aitiyeva, Honored Worker of Culture.

painting: “Connection”, 2014
size: 80 x 80
technique: canvas, oil
cost: 1500$

painting: “Childhood”, 2014
size: 55 x 80
technique: canvas, oil
cost: 1500$