ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...


Жумагул Ташиев

Художник-прикладник. Родился 10 января 1956 года в Ат-Башинском районе. В 1981 году окончил Кыргызское государственное художественное училище им. С.А.Чуйкова, прикладное отделение (керамика).

С 1981 года - художник Художественного фонда Киргизской ССР. Член Союза художников Кыргызской Республики.

картина: Саймалуу-Таш, 2018-2022
техника: глина, обжиг, роспись глазурью, пигмент
стоимость: 1000$

Жумагул Ташиев

Колдонмо сүрөтчү. 1956-жылы 10-январда Ат-Башы районунда туулган. 1981-жылы Кыргыз мамлекеттик сүрөт окуу жайын бүтүргөн. Чуйкова С.А., прикладдык бөлүм (керамика).

1981-жылдан - Кыргыз ССРинин Көркөм фондунун сүрөтчүсү. Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү.

сүрөт: Саймалуу-Таш, 2018-2022
техника: чопо, күйгүзүү, глазурь, пигмент
баасы: 1000$


Zhumagul Tashiev

Applied artist. Born on January 10, 1956 in the At-Bashi region. In 1981 he graduated from the Kyrgyz State Art College named after. S.A. Chuikova, applied department (ceramics).

Since 1981 - artist of the Art Fund of the Kirghiz SSR. Member of the Union of Artists of the Kyrgyz Republic.

picture: Saimaluu-Tash, 2018-2022
technique: clay, firing, glaze painting, pigment
cost: 1000$