ILGERI 4.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Дастан Темир 1996

Дастан Темир - кыргызский художник-абстракционист, с большим опытом в разных стилях написания и неповторимым видением. Дастан родился и вырос в городе Талас, в 1996 году, где как обычный ребенок, обучался в школе номер 4. После окончания 7 класса Дастан поступил в художественную школу-интернат (при НАХКР) в Бишкеке, в которой проучился до 11 класса. Далее поступил в академию художеств, где рос как личность и как живописец. Раньше работал в стиле академизм и классицизм. Обучаясь в школе-интернате, он познакомился со всеми ныне окружающими его художниками и скульпторами, которые сейчас являются большой командой ILGERI.

картина #1: “Танабай”, 2016
размер: 50 х 55
техника: линогравюра
стоимость: $400

Дастан Темир 1996

Дастан Темир - Жазуунун ар кандай стилдеринде чоң тажрыйбасы жана кайталангыс көз карашы бар кыргыздын абстрактуу сүрөтчүсү. Дастан 1996-жылы Талас шаарында туулуп-өскөн, ал жерде жөнөкөй бала кезинде №4 мектепте окуган. ал 11-класска чейин окуган. Андан соң Көркөм академияга тапшырып, ал жактан инсан катары, сүрөтчү катары чоңойгон. Буга чейин академиктик жана классицизм стилинде иштеген. Интернатта окуп жүргөндө ал азыр айланасындагы бардык сүрөтчүлөр, скульпторлор менен таанышкан, алар азыр чоң ИЛГЕРИ коллектив тобу.

картина #1: “Танабай”, 2016
өлчөмү: 50 х 55
техника: линогравюра
баасы: $ 400
Dastan Temir 1996

Dastan Temir is a Kyrgyz abstract artist with extensive experience in different styles of painting and a unique vision. Dastan was born and raised in the city of Talas, in 1996, where, as an ordinary child, he studied at school #4. After graduating from the 7th grade, Dastan entered the art boarding school (at the Natironal Academy of Arts) in Bishkek, where he studied until 11th grade. Then he entered the Academy of Arts, where he grew up as a person and as a painter. Previously worked in the style of academicism and classicism. While studying at a boarding school, he met all the painters and sculptors around him, who are also now part of a large team of ILGERI artists.

painting #1: “Tanabai”, 2016
size: 50 x 55
technique: linocut
cost: $400