ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Дастан Темир 1996

Дастан Темир - кыргызский художник-абстракционист, с большим опытом в разных стилях написания и неповторимым видением. Дастан родился и вырос в городе Талас, в 1996 году, где как обычный ребенок, обучался в школе номер 4. После окончания 7 класса Дастан поступил в художественную школу-интернат (при НАХКР) в Бишкеке, в которой проучился до 11 класса. Далее поступил в академию художеств, где рос как личность и как живописец. Раньше работал в стиле академизм и классицизм. Обучаясь в школе-интернате, он познакомился со всеми ныне окружающими его художниками и скульпторами, которые сейчас являются большой командой ILGERI.

картина #1: “Обряд”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер: 200x110
техника: холст, масло
стоимость: $1600

картина #2: “Red Bulls”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер: 150x95
техника: холст, масло
стоимость: $1300

картина #3: “Жить и любить”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер: 60х80
техника: холст, масло
стоимость: $1000

картина #4: “Предчувствие”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер: 100х110
техника: холст, масло
стоимость: $1000

картина #5: “Red Moon”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
размер:150x170
техника: холст, масло
стоимость: $1000Дастан Темир 1996

Дастан Темир - Жазуунун ар кандай стилдеринде чоң тажрыйбасы жана кайталангыс көз карашы бар кыргыздын абстрактуу сүрөтчүсү. Дастан 1996-жылы Талас шаарында туулуп-өскөн, ал жерде жөнөкөй бала кезинде №4 мектепте окуган. ал 11-класска чейин окуган. Андан соң Көркөм академияга тапшырып, ал жактан инсан катары, сүрөтчү катары чоңойгон. Буга чейин академиктик жана классицизм стилинде иштеген. Интернатта окуп жүргөндө ал азыр айланасындагы бардык сүрөтчүлөр, скульпторлор менен таанышкан, алар азыр чоң ИЛГЕРИ коллектив тобу.

картина #1: “Ырым”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
өлчөмү: 200x110
техника: холст, май
баасы: $1600

картина #2: “Кызыл бука”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
өлчөмү: 150x95
техника: холст, май
баасы: $1300

картина #3: “Жашоо жана сүйүү”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
өлчөмү: 60х80
техника: холст, май
баасы: $1000

картина #4: “Алдын ала эскертүү”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
өлчөмү: 100х110
техника: холст, май
баасы: $1000

картина #5: “Кызыл ай”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
Өлчөмү:150x170
техника: холст, май
баасы: $1000Dastan Temir 1996

Dastan Temir is a Kyrgyz abstract artist with extensive experience in different styles of painting and a unique vision. Dastan was born and raised in the city of Talas, in 1996, where, as an ordinary child, he studied at school #4. After graduating from the 7th grade, Dastan entered the art boarding school (at the Natironal Academy of Arts) in Bishkek, where he studied until 11th grade. Then he entered the Academy of Arts, where he grew up as a person and as a painter. Previously worked in the style of academicism and classicism. While studying at a boarding school, he met all the painters and sculptors around him, who are also now part of a large team of ILGERI artists.

painting #1: “Rite”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size: 200x110
technique: canvas, oil
cost: $1600

painting #2: “Red Bulls”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size: 150x95
technique: canvas, oil
cost: $1300

painting #3: “To live and love”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size: 60x80
technique: canvas, oil
cost: $1000

painting #4: “Premonition”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size: 100x110
technique: canvas, oil
cost: $1000

painting #5: “Red Moon”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
size:150x170
technique: canvas, oil
cost: $1000