ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Матураимов Жыргал 1955

Матубраимов Жыргал родился 19 мая 1955 года. В 1974 окончил ФХУ. В 1984 году - Художественный факультет ВГИКа. Член Союза художников с 1991 года. Участник многих республиканских и международных художественных выставок. Произведения художника находятся в КНМИИ, ГТГ, других музеях и частных коллекциях многих стран.

картина: “Возвращение (блудного)”, 2020
размер: 90х82
техника: холст, масло
стоимость: 1250 $
Матураимов Жыргал 1955

Матубраимов Жыргал - 1955-жылы 19-майда туулган. 1974-жылы ФГУну бүтүргөн. 1984-жылы - ВГИКтин искусство бөлүмү. 1991-жылдан Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Көптөгөн республикалык жана эл аралык сүрөт көргөзмөлөрүнүн катышуучусу. Сүрөтчүнүн эмгектери КНМИИде, Мамлекеттик Третьяков галереясында, көптөгөн мамлекеттердин башка музейлеринде жана жеке коллекцияларында.

картина: “Кайтуу (ысырапчы)”, 2020
өлчөмү: 90х82
техника: холст, май
баасы: 1250 $Zhyrgal Matubraimov 1955

Zhyrgal Matubraimov - born on May 19, 1955. In 1974 he graduated from FHU; In 1984 - the Art Department of VGIK. Member of the Union of Artists since 1991. Participated in republican and international art exhibitions. The artist's works are in the KNMII, the State Tretyakov Gallery and other museums and private collections within many countries.

painting: “The Return (of the Prodigal)”, 2020
size: 90x82
technique: canvas, oil
cost: 1250 $