ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Шихдурды Орадов 1941

Шихдурды Орадов - живописец, Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР. Он родился в 1941 году в городе Ашхабад. Уже долгое время живет и работает в Казахстане. Картины Орадова Шихдурды наполнены духом кочевого края и отражают жизнь, быт и традиции Казахского народа.

картина: “Зной”, 1990
размер: 58х48
техника: холст, масло
стоимость: $1500Шихдурды Орадов 1941

Шихдурды Орадов - живописчи, Туркмен ССРинин искусствосуна эмгек сицирген ишмер. Ал 1941-жылы Ашхабад шаарында туулган. Ал көптөн бери Казакстанда жашап, иштеп келет. Орадов Шихдурдынын сүрөттөрү көчмөн жердин духуна толгон жана казак элинин турмушун, турмуш-тиричилигин, салт-санаасын чагылдырат.

картина: “Жылуулук”, 1990
өлчөмү: 58х48
техника: холст, май
баасы: $1500Shikhdurdy Oradov 1941

Shikhdurdy Oradov - painter, Honored Art Worker of the Turkmen SSR. He was born in 1941 in the city of Ashgabat. He has been living and working in Kazakhstan most of his career. The paintings of Oradov Shikhdurdy are filled with the spirit of the nomadic land and reflect the lifestyle and traditions of the Kazakh people.

picture: “Heat”, 1990
size: 58x48
technique: canvas, oil
cost: $1500