ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Дастан Осмон 1996

Дастан Осмонов - архитектор, дизайнер, художник, член фонда Илгери. Родился в 1996г в селе Баетово, Нарын. Окончил школу №2 и КРСУ, ФАДиС в 2020.

картина: “Исцеление”, 2021
материал: холст масло
стоимость: $600Дастан Осмон 1996

Дастан Осмонов - архитектор, дизайнер, художник, Илгери фондунун мүчөсү. 1996-жылы Баетов айылында, Нарында туулган. №2 мектепти жана КРСУниревситетин, ФАДиС 2020-жылы бүтүргөн.

картина: “Айыктыруу”, 2021
материал: холст май
Баасы: $600
Dastan Osmonov 1996

Dastan Osmonov - architect, designer, artist, member of the Ilgeri Foundation. Born in 1996, in the village of Baetovo, Naryn. Graduated from school No. 2 and KRSU, FADiS in 2020.

painting: “Healing”, 2021
material: canvas oil
cost: $600