ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Иван Рясков 1988

Рясков Иван Иванович родился в 1988 году в городе Караганда, село Пришахтинск. Режиссёр/акционист/художник. Его работы преподнесены людям с социальной точки зрения. Любит размышлять на тему абсолютной любви. Любовь не только человека к человеку, а ко всему миру. Изучает этот вопрос, путешествуя по Индии. Иван постоянно в поисках себя. Принимает новые художественные практики. По мнению Ивана, академия без эпатажности очень слаба, ее нужно подпитывать и преподносить в ином виде.

арт-объект: “Балбал новой эры”, 2021, (Ilgeri Art Residence)
материал: дерево, металл
*находится в коллекции фонда ИлгериИван Рясков 1988

Рясков Иван Иванович 1988-жылы Караганда шаарынын Пришахтинск айылында туулган. Режиссёр / актер / сүрөтчү. Анын чыгармалары элге социалдык көз караштан сунушталат. Абсолюттук сүйүү жөнүндө ойлонгонду жакшы көрөт. Сүйүү адам үчүн гана эмес, бүт дүйнө үчүн. Ал Индияда саякаттап жүрүп бул маселени изилдейт. Иван дайыма өзүн издеп жүрөт. Жаңы көркөм практикаларды кабыл алат. Ивандын айтымында, чектен чыкпаган академия өтө алсыз, аны азыктандырып, башкача көрсөтүү керек.

арт-объект: “Жаны доордун балбалы”, 2021, (Ilgeri Art Residence)
материал: дарак, металл
*Жеке коллекцияда жайгашканIvan Ryaskov 1988

Ivan Ryaskov - born in 1988 in the city of Karaganda, the village of Prishakhtinsk. Director / actionist / artist. His works are presented to people from a social point of view. Believes in absolute love which is not only human to human, but to the whole world. He studied this issue while traveling in India. Ivan is constantly in search of himself and accepts new artistic practices. According to Ivan, an academy without outrageousness is very weak, it needs to be nourished and presented in a different way.

art object: “Balbal of a new era”, 2021, (Ilgeri Art Residence)
material: wood, metal
*in the collection of the Ilgeri Foundation