ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...
Рамис Рыскулов (1934 - 2021)

Рамис Рыскулов - советский и кыргызский поэт, художник, поэт и литературный переводчик, народный поэт КР. Родился в 1934г в селе Кызыл-Тоо, Чуй. В 1951г окончил педагогическое училище, в 1955г — Центральную высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и в 1959г — Всесоюзный литературный институт имени Максима Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1959г Перевел на киргизский язык стихи А.С. Пушкина, Н. А. Некрасова, С.В. Михалкова, С.А
. Есенина, В.В. Маяковского, А. А. Вознесенского и Х. Алимджана. Был также известен как художник. В 1987г его картины «Иисустун өнүгүүсү» и «Жылмаюу» экспонировались в городе Москве, также он участвовал во II Фестивале народных промыслов народов СССР в Париже, получил диплом и стал лауреатом фестиваля.


картина #1: “Человек Солнца”, год неизвестен
размер: 51x44
техника: линолеум, фломастеры
стоимость: $1000

картина #2: “Человек Луны”, год неизвестен
размер: 49x51
техника: линолеум, фломастеры
стоимость: $1000


Рамис Рыскулов (1934 - 2021)

Рамис Рыскулов - советтик жана кыргыз акыны, сүрөтчү, акын жана адабий котормочу, Кыргыз Республикасынын Эл акыны. 1934-жылы Чүйдүн Кызыл-Тоо айылында туулган. 1951-жылы педагогикалык окуу жайын, 1955-жылы ВЛКСМ БКнын алдындагы Борбордук жогорку комсомол мектебин жана 1959-жылы Москвадагы Максим Горький атындагы Бүткүл союздук адабият институтун бүтүргөн. 1959-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү. Которгон ырларын А.С. Пушкин, Н.А.Некрасова, С.В. Михалкова, С.А. Есенина, В.В. Маяковский, А.А.Вознесенский жана X. Алимджан. Ал сүрөтчү катары да белгилүү болгон. 1987-жылы ф«Жүстүн оннүгүсү», «Жылмайуу» деген сүрөттөрү Москвада көргөзмөгө коюлуп, Парижде өткөн СССР элдеринин кол өнөрчүлүгүнүн II фестивалына да катышып, диплом алып, фестивалдын лауреаты болгон.

Сүрөт #1: “Кундун адамы”, жылы белгисиз
Өлчөмү: 51x44
техника: линолеум, фломастерлер
Баасы: $1000

сүрөт #2: “Айдын адамы”, жылы белгисиз
өлчөмү: 49x51
техника: линолеум, фломастерлер
баасы: $1000


Ramis Ryskulov (1934 - 2021)

Ramis Ryskulov - Soviet and Kyrgyz poet, artist, poet and literary translator, People's Poet of the Kyrgyz Republic. Born in 1934 in the village of Kyzyl-Too, Chui region. In 1951, he graduated from the Pedagogical College; in 1955 - the Central Higher Komsomol School under the Central Committee of the All-Union Leninist Young Communist League; and in 1959 - the All-Union Literary Institute named after Maxim Gorky in Moscow.

Member of the Union of Writers of the USSR since 1959. Translated poems by A.S. Pushkin, N.A. Nekrasova, S.V. Mikhalkova, S.A. Yesenina, V.V. Mayakovsky, A. A. Voznesensky and H. Alimdzhan. He was also known as a prolific artist; in 1987, his paintings "Jesustun onnүgүүsu" and "Zhylmayuu" were exhibited in Moscow, participating in the II Festival of Folk Crafts of the Peoples of the USSR in Paris, receiving a diploma and becoming a laureate of the festival.

painting #1: “Man of the Sun”, year unknown
size: 51 x 44
Technique: linoleum, felt-tip pens
cost: $1000

painting #2: “Man of the Moon”, year unknown
size: 49 x 51
Technique: linoleum, felt-tip pens
cost: $1000