ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Мирлан Шейшен 1995

Мирлан Шейшен - современный кыргызский художник-кубист. Является вторым поколением художников ILGERI. Мирлан рожден в 1995 году в Жети-Огузской области в селе Саруу. Как и все художники ILGERI, Мирлан попал в школу-интернат после 6 класса. Окончил среднюю школу и поступил в художественный колледж при НАХКР, а далее зачислился в эту академию и успешно закончил. В данный момент числится в аспирантуре и пишет картины о экологии. На внутреннего художника Мирлана повлияли такие личности как, Роден, Пикассо и Модильяни.

картина #1: “Толя”, 2021
размер: 60х40
техника: холст, масло
стоимость: $400

картина #2: “Девы”, 2021
размер: 119х79
техника: холст, масло
стоимость: $1000

арт-объект #1: “Мыслитель”, 2021
материал: металл, тв
стоимость: 3000$

арт-объект #2: “В пути”, 2021
материал: гипс
стоимость: $6000Мирлан Шейшен 1995

Мирлан Шейшен - азыркы кыргыз куби-чи. Ал ИЛГЕРИ сүрөтчүлөрүнүн экинчи мууну. Мирлан 1995-жылы Жети-Өгүз районунун Саруу айылында төрөлгөн. ИЛГЕРИнин бардык артисттери сыяктуу эле Мирлан да 6-классты аяктагандан кийин интернатка тапшырган. Ал орто мектепти аяктап, НАХКРдин алдындагы көркөм сүрөт техникумуна тапшырып, андан соң ушул окуу жайга тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. Учурда аспирантурага тапшырып, экология боюнча сүрөт тартат. Мирландын ички сүрөтчүсүнө Роден, Пикассо, Модильяни сыяктуу инсандар таасир берген.

картина #1: “Толя”, 2021
өлчөмү: 60х40
техника: холст, май
баасы: $400

картина #2: “Кыздар”, 2021
өлчөмү: 119х79
техника: холст, май
баасы: $1000

арт-объект #1: “Ойчул”, 2021
материал: металл, тв
баасы: 3000$

арт-объект #2: “Жолдо”, 2021
материал: гипс
баасы: $6000Mirlan Sheishen 1995

Mirlan Sheishen is a contemporary Kyrgyz cubist artist. Mirlan was born in 1995 in the Jeti-Oguz region in the village of Saruu. Like most of the artists of ILGERI , Mirlan ended up in a boarding school after the 6th grade. He graduated from high school and entered the art college at the National Academy of Arts, successfully graduating. Currently enrolled in graduate school and paints pictures about ecology. Mirlan's inner artist was influenced by such personalities as Rodin, Picasso and Modigliani.

painting #1: “Tolya”, 2021
size: 60x40
technique: canvas, oil
cost: $400

painting #2: “Virgins”, 2021
size: 119x79
technique: canvas, oil
cost: $1000

art object #1: The Thinker, 2021
material: metal, tv
cost: 3000$

art object #2: “On the way”, 2021
material: gypsum
cost: $6000