ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...
Ташиев Жумагул, 1956

Ташиев Жумагул - прикладдык сүрөтчү. 1956-жылы 10-январда Ат-Башы районунда туулган. 1981-жылы Кыргыз мамлекеттик сүрөт окуу жайын бүтүргөн. Чуйкова С.А., прикладдык бөлүм (керамика). Анын искусствосу визуалдык фольклордун байыркы жана түбөлүктүү образдарын жандандырат.
Кылдат кароо, чыгармачылык жана көркөм чеберчилик агайга мезгилдин жандуу демин бизге жеткирүүгө мүмкүндүк берди.


арт-объект#1: Жер айдоо, 2016
диаметр: 74
техника: керамика
баасы: $1000

арт-объект#2: Аргымак, 2016
диаметр: 74
техника: керамика
баасы: $1000

арт-объект#3: Каранар, 2018
диаметр: 74
техника: керамика
баасы: $1000
Jumagul Tashiev 1956

Jumagul Tashiev - applied artist. He was born on January 10, 1956 in the At-Bashi region. In 1981, he graduated from the Kyrgyz State Art College named after. S.A. Chuikov, in the applied department of ceramics. His art revives the ancient and eternal images of visual folklore. An attentive look, creativity and artistic skill allowed the master to convey us the living breath of time.

art object #1: Ger aidoo, 2016
diameter: 74
technique: ceramics
cost: $1000

art object #2: Argymak, 2016
diameter: 74
technique: ceramics
cost: $1000

art object #3: Karanar, 2018
diameter: 74
technique: ceramics
cost: $1000Ташиев Жумагул, 1956

Ташиев Жумагул - художник-прикладник. Родился 10 января 1956г в Ат-Башинском районе. В 1981г окончил Кыргызское государственное художественное училище им. С.А.Чуйкова, прикладное отделение (керамика). Его искусство возрождает древние и вечные образы изобразительного фольклора. Внимательный взгляд, творческий потенциал и художественное мастерство позволили мастеру донести до нас живое дыхание времени.

арт-объект#1: Жер айдоо, 2016
диаметр: 74
техника: керамика
стоимость: $1000

арт-объект#2: Аргымак, 2016
диаметр: 74
техника: керамика
стоимость: $1000

арт-объект#3: Каранар, 2018
диаметр: 74
техника: керамика
стоимость: $1000