ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Нарынкул Турпанов

Заслуженный деятель Кыргызской Республики, член союза художников Кыргызской Республики. Участник республиканских и зарубежных выставок. Родился в селе Кок-Мойнок в 1944 году, на южном побережье озера Исык- Куль. В 1970 поступил в свои двадцать шесть лет во Фрунзенсокое художественное училище (ныне училище им.Чуйкова) на декоративно-прикладное отделение. Имя автора стало известно в 70-80 е годы. Его живописные пейзажи, показанные на республиканских и всесоюзных выставках, впечатляли размахом и суровой красотой высокогорного ландшафта. В последние несколько лет художник особенно активен-осваивая с кистью в руке проблематику жизни и искусства, он использует смешанную технику.

картина #1: “Воскресенье”, 2008
размер: 80х135
техника: холст, масло
стоимость: 800$

картина #2: одна из триптиха "Рождение орнамента", 2013
размер: 76х90
техника: холст, акрил
стоимость: 400$

картина #3: “С легким паром господин Жакыпов”, 2009
размер: 67х90
техника: холст, масло
стоимость: 500$

картина #4: “Без названия”, 2016
размер: 195x145
техника: холст, акрил
стоимость: 1000$

скульптура #1: “Дракон”, 2015
материал: металл
стоимость:300$

скульптура #2: “Двое”, 2007
материал: металл
стоимость:500$

скульптура #3: “Любовь с первого взгляда”, 2021
материал: металл
стоимость:300$

скульптура #4: “Кузнечик”, 2017
материал: металл
стоимость: 300$

скульптура #5: “Бегущий телёнок”, 2018
материал: металл
стоимость: 300$

скульптура #6: “Апрель”, 2014
материал: металл
стоимость:300$

скульптура #7: “Узонгу”, 2014
материал: металл
стоимость:1000$

арт-объект: “Стол с коллекцией серебра”
стоимость: 2000$Нарынкул Турпанов

Кыргыз Республикасынын Эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Республикалык жана чет элдик көргөзмөлөрдүн катышуучусу. 1944-жылы Ысык-Көлдүн түштүк жээгиндеги Көк-Мойнок айылында туулган. 1970-жылы жыйырма алты жашында Фрунзе көркөм сүрөт техникумунун (азыркы Чуйков техникуму) көркөм кол өнөрчүлүк бөлүмүнө тапшырган. Жазуучунун аты 70-80-жылдары белгилүү болгон. Республикалык жана Буткул союздук кергезмелерде керсетулген анын кооз пейзаждары бийик тоолуу пейзаждын масштабы жана кооздугу менен суктандырды. Акыркы бир нече жылда сүрөтчү өзгөчө жигердүү болду - колундагы кисти менен турмуштун жана искусствонун көйгөйлөрүн өздөштүрүү, аралашма каражаттарын колдонот.

картина #1: “Жекшемби”, 2008
өлчөмү: 80х135
техника: холст, май
баасы: 800$

картина #2: "Орнаменттин жаралышы" триптихинин бири, 2013
өлчөмү: 76х90
техника: холст, акрил
баасы: 400$

картина #3: “С легким паром господин Жакыпов”, 2009
өлчөмү: 67х90
техника: холст, май
баасы: 500$

картина #4: “Аты жок”, 2016
өлчөмү: 195x145
техника: холст, акрил
баасы: 1000$

скульптура #1: “Дракон”, 2015
материал: металл
баасы:300$

скульптура #2: “Экөө”, 2007
материал: металл
баасы:500$

скульптура #3: “Бир көрүп сүйүп калуу”, 2021
материал: металл
баасы:300$

скульптура #4: “Чегиртке”, 2017
материал: металл
баасы: 300$

скульптура #5: “Чуркаган музоо”, 2018
материал: металл
баасы: 300$

скульптура #6: “Апрель”, 2014
материал: металл
баасы:300$

скульптура #7: “Узөнгү”, 2014
материал: металл
баасы:1000$

арт-объект: “Стол с коллекцией серебра”
баасы: 2000$Narynkul Turpanov 1944

Honored Worker of the Kyrgyz Republic, member of the Union of Artists of the Kyrgyz Republic. Participated in national and foreign exhibitions. Born in the village of Kok-Moinok in 1944, on the southern coast of Lake Issyk-Kul. In 1970, at the age of twenty-six, he entered the Frunze Art College (now the Chuikov College) in the arts and crafts department. The name of the author became known in the 70-80s for his picturesque landscapes, shown at republican and all-Union exhibitions. His works are impressed with the scope and severe beauty of the alpine landscape. In the last few years, the artist has been especially active; mastering the problems of life and art with mixed media.

painting #1: “Sunday”, 2008
size: 80 x 135
technique: canvas, oil
cost: 800$

painting #2: one of the triptych "The Birth of an Ornament", 2013
size: 76 x 90
technique: canvas, acrylic
cost: 400$

painting #3: “Enjoy your bath, Mr. Zhakypov”, 2009
size: 67x90
technique: canvas, oil
cost: 500$

painting #4: “Untitled”, 2016
size: 195 x 145
technique: canvas, acrylic
cost: 1000$

sculpture #1: “Dragon”, 2015
material: metal
cost:300$

sculpture #2: “Two”, 2007
material: metal
cost:500$

sculpture #3: “Love at first sight”, 2021
material: metal
cost:300$

sculpture #4: “Grasshopper”, 2017
material: metal
cost: 300$

sculpture #5: “Running calf”, 2018
material: metal
cost: 300$

sculpture #6: “April”, 2014
material: metal
cost:300$

sculpture #7: “Uzongu”, 2014
material: metal
cost:1000$

art object: “Table with a collection of silver”
cost: 2000$