ILGERI 3.0 ART INFO
Загрузка аудио описания может занять несколько секунд
...
...

Чынтемир Жыргалбек 1995

Чынтемир Жыргалбек - современный, кыргызский скульптор-художник. Родился в городе Нарын в 1995 году. Чынтемир, впервые взяв пластилин в руки, понял что хочет связать свою жизнь со скульптурой. С тех пор рос, не теряя желания лепить, мастерить и быть скульптором. Так, с 6 класса он попал в школу-интернат в Бишкеке, при нац. академии художеств. После окончания 9 класса, поступил в художественный колледж, где проучился 3 года, а после был зачислен в академию на тот же «факультет Скульптуры». Ныне любимые материалы это глина и камень. Чынтемир вдохновлялся тем, чье имя носило его учебное заведение- Т.Садыковым.

скульптура #1: “Зов Природы”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
материал: дерево, металл, кости
стоимость: $1000

скульптура #2: “Кыргызская медуза”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
материал: дерево
стоимость: $1000Чынтемир Жыргалбек 1995

Чынтемир Жыргалбек - заманбап, кыргыз скульптор-сүрөтчүсү. 1995-жылы Нарын шаарында туулган. Чынтемир биринчи жолу колуна пластилин алып, жашоосун скульптура менен байланыштыргысы келгенин түшүндү. Ошондон бери ал скульптурага, кол өнөрчүлүккө, скульптор болууга ынтызарлыгын жоготпой чоңойгон. Ошентип 6-класстан баштап Бишкек шаарындагы наттын алдындагы мектеп-интернатка кирди. искусство академиясы. 9-классты аяктагандан кийин сүрөт техникумуна тапшырып, анда 3 жыл окуп, андан кийин ошол эле «Скульптура факультетине» академияга тапшырган. Азыр сүйүктүү материалдар чопо жана таш болуп саналат. Чынтемирге анын билим берүү мекемеси атын алып жүргөн Т.Садыков түрткү болгон.

скульптура #1: “Табияттын чакырыгы”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
материал: жыгач, металл, сөөктөр
баасы: $1000

скульптура #2: “Кыргыз медузасы”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
материал: жыгач
баасы: $1000Chyntemir Jyrgalbek 1995
Chyntemir Jyrgalbek - modern, Kyrgyz sculptor-artist. Born in the city of Naryn in 1995. Chyntemir, taking plasticine in his hands for the first time, realized that he wanted to connect his life with sculpture. Since then, he grew up without losing his desire to sculpt, craft and to become a sculptor. So, from the 6th grade, he got to a boarding school in Bishkek, under the National Academy of Arts. After graduating from the 9th grade, he entered the art college, where he studied for 3 years, and after that he was enrolled in the academy at the same "Faculty of Sculpture". His favorite materials are clay and stone. Chyntemir was inspired by the one whose name carries his educational institution, - T. Sadykov.

sculpture #1: “Call of Nature”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
material: wood, metal, bones
cost: $1000

sculpture #2: “Kyrgyz jellyfish”, 2021 (Ilgeri Art Residence)
material: wood
cost: $1000